โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปี 2565

0

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ดำเนินการจัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
ผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565

นายฉัตรชัย  สายคำฟู
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง/พนักงานช่วยเหลือชีวิตคน
เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีจิตอาสา

นางนงนุช  รู้แผน
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตน

นายจิรัฏฐ์  ยารังษี
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่