แนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0

 โรคติดต่อที่สำคัญ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก

                 เนื่องจากเด็กเล็กเป็นช่วงอายุที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่างๆต่ำทำให้เด็ก เจ็บป่วยได้ง่าย การเจ็บป่วยในวัยนี้อาจส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก หากไม่ได้รับ การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มป่วยอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กทำให้ขาดรายได้และเสียค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลด และแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่