ประกาศ มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

0

มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสังกัดเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เล็งความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์

มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % จึงกำหนดมาตรการดังนี้

                                                                           1.ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว

                                                                           2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

                                                                           3. กำหนดให้รับ – ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่