ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินหลังการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

0

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณและกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
จึงขอเผยแพร่รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่