ข้อมูลองค์กร

0

(1)  เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร ครั้งแรกตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และได้รับการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร เป็น “เทศบาลตำบล-ห้างฉัตรแม่ตาล”  ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม  2552  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก
(2)   การแบ่งเขตการปกครอง  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลแบ่งเขตการปกครองเป็น  2 เขต ได้แก่

เขตที่  1  ประกอบด้วย

  • หมู่ 3 บ้านแม่ฮาว
  • หมู่ 4 บ้านสถานี
  • หมู่ 5 บ้านแพะดอนสัก
  • หมู่ 9 บ้านปางม่วง

เขตที่  2  ประกอบด้วย

  • หมู่ 6 บ้านขามแดง
  • หมู่ 7 บ้านปันง้าว
  • หมู่ 8 บ้านหัวหนอง

(3)  พนักงานเทศบาล           จำนวน    23    คน
(4)  พนักงานครูเทศบาล      จำนวน   2  คน
(5)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน    16    คน
(6)  พนักงานจ้างทั่วไป         จำนวน     12     คน

ที่ตั้งเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  440  หมู่  3  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่