(1)  เริ่มจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร ครั้งแรกตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และได้รับการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร เป็น “เทศบาลตำบล-ห้างฉัตรแม่ตาล”  ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม  2552  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก
(2)   การแบ่งเขตการปกครอง  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลแบ่งเขตการปกครองเป็น  2 เขต  เขตที่  1  ประกอบด้วย  หมู่ที่  3  บ้านแม่ฮาว , หมู่ 4 บ้านสถานี, หมู่ 5  บ้านแพะดอนสัก และหมู่  9 บ้านปางม่วง  เขตที่  2  ประกอบด้วย    หมู่  6  บ้านขามแดง,  หมู่  7 บ้านปันง้าว และหมู่  8  บ้านหัวหนอง
(3)  พนักงานเทศบาล           จำนวน    16    คน
(4)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน    15    คน
(5)  พนักงานจ้างทั่วไป         จำนวน      4     คน

ที่ตั้งเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  440  หมู่  3  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง