วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน”

พันธกิจ
ภารกิจหลักที่  1  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษาควบคุ่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที
ภารกิจหลักที่  2  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจหลักที่  3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่การเกษตร
ภารกิจหลักที่  4  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดมลพิษ
ภารกิจหลักที่  5  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร  การให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ  การที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ โดยให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน  และกระตุ้นให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
3. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม  มีถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน และสัญจรระหว่างหมู่บ้านที่สะดวกปลอดภัย  มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง  และมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ดี ปลอดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของคนในชุมชน
5. ตำบลห้างฉัตรเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัย  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที
6. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “หลักการประมาณตน  หลักการมีเหตุมีผล หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน”
7. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและร่วมอนุรักษ์  สืบสาน  วัฒนธรรม  ประเพณีพื้นบ้านให้คงอยู่ตลอดไป
8. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบล และข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่อง
9. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริการภายในเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความประทับใจลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบริการให้แล้วเสร็จในจุดที่ให้บริการ (One Stop Service)

แบ่งปัน