สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจ
เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาล ที่รับผิดชอบการดูแลอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและบริการประชาชนทั้งทางด้วนทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท้องถิ่น

1-%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c

ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง
ปลัดเทศบาล

3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน                                         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ  14625259_10207386782896954_1357083616_n

นางจิราพร ปันทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 14628121_10207387441313414_759373138_nนายสันทนา  ปันตอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 งานนโยบายและแผน 14508575_10207387423912979_1434205274_n

นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

14627764_10207386782856953_1535291379_n

นางนงนุช  รู้แผน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ

 

 

นิติกร

(ว่าง)

 4-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8cนางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม  10-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81

นางรักชนก  ปีบ้านใหม่
ผช.นักวิชาการศึกษา

 

img106

นางอรพิน  ทรายสมุทร
ครู คศ. 1

 

 

%e0%b8%99%e0%b8%a4%e0%b8%a1%e0%b8%a5

นางนฤมล  ทิพย์มณี
ครู คศ.1

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2นางจันทิรา เถาเมืองใจ
ผช.หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8cนางพัชรินทร์  แก้วอำไพ
ผู้ดูแลเด็ก
%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7

นางขันแก้ว  นามะคำ
ผู้ดูแลเด็ก

  %e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นางเสริมศรี  รสกลิ่นกันทา
ผู้ดูแลเด็ก

5-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2นางศรันยา  ยะหัวฝาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานพัฒนาชุมชน 14658390_10207393825313010_773084628_n

นางสาวศิริพรรณ์  สีเขียว
ผช. นักพัฒนาชุมชน

5-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นางศรันยา  ยะหัวฝาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ      รักษาราชการแทน นักวิชาการสาธารณสุข

 

งานสาธารณสุข

14608063_10207387423832977_272385812_n

นางปาริชาติ  อินต๊ะเสน
ผช.นักวิชการสาธารณสุข

 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3นายอดิศร  สุวรรณศร
พนักงานประจำรถขยะ
   %e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%99นายไพลัน  วงศ์แก้ว
พนักงานประจำรถขยะ
%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a

นายพงษ์เดช ทองสุก
พนักงานประจำรถขยะ

 %e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นายปิยะพงษ์ ตองใจ
พนักงานประจำรถขยะ

14610735_10207387462713949_1890417670_n

นางพิชชาภา  วงค์คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 งานธุรการ 14625284_10207387424632997_570304004_n

นายพิษณุ  สุขคำเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0นายวีระ  ธิรินทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14627822_10207387423672973_236514422_n

นายสมเจตน์ แสงบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง

14-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นายศุภฤกษ์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

งานทั่วไป %e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2

นางชญาภา  หม้อคำมูล
พนักงานทั่วไป

 

แบ่งปัน