สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจ เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาล ที่รับผิดชอบการดูแลอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและบริการประชาชนทั้งทางด้วนทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท้องถิ่น

75010615_559884388082663_3535593717740077056_nจ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว
ปลัดเทศบาล3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8cนายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8cนายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ

(งานบริหารทั่วไป)

14625259_10207386782896954_1357083616_n

นางจิราพร ปันทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

14628121_10207387441313414_759373138_n นายสันทนา  ปันตอง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ
 งานนโยบายและแผน

14508575_10207387423912979_1434205274_n

นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

14627764_10207386782856953_1535291379_n

นางนงนุช  รู้แผน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ

 

14593601_10207386782776951_301302895_nนายชัยรัตน์  วิเชียรสาร
นิติกรชำนาญการ

4-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8cนางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม

 10-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%81

นางรักชนก  ปีบ้านใหม่
ผช.นักวิชาการศึกษา

img106

นางอรพิน  ทรายสมุทร
ครู คศ. 1

 

 

73085503_524714661682575_8861482069633531904_n

นางนฤมล  ทิพย์มณี
ครู คศ.1

%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7นางขันแก้ว  นามะคำ
ผู้ดูแลเด็ก
74392056_321526758722294_9002566703015526400_n

นางสาวศรีวรรณา  คำทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก

5-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2

นางศรันยา  ยะหัวฝาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 งานพัฒนาชุมชน 14658390_10207393825313010_773084628_n

นางสาวศิริพรรณ์  สีเขียว
ผช. นักพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

75552919_472165300057563_7009010873268174848_n

นางสาววิไล  ทรายแก่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

34429354_10211040826128891_7674275447420485632_nนายสงกรานต์  โกษาวัง
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
34400261_10211040826248894_4635990435196567552_n

นายปริญญา แลวะฤทธิ์
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

 %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3นายอดิศร  สุวรรณศร
พนักงานประจำรถขยะ
%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8aนายพงษ์เดช ทองสุก
พนักงานประจำรถขยะ 
 %e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%99นายไพลัน  วงศ์แก้ว
พนักงานประจำรถขยะ

 

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นายปิยะพงษ์ ตองใจ
พนักงานประจำรถขยะ

34509847_10211040826288895_3029817445545148416_n นายทศพร สุวรรณศร
พนักงานประจำรถขยะ
14610735_10207387462713949_1890417670_n

นางพิชชาภา  วงค์คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 งานธุรการ 14625284_10207387424632997_570304004_n

นายพิษณุ  สุขคำเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0นายวีระ  ธิรินทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14627822_10207387423672973_236514422_n

นายสมเจตน์ แสงบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง

34457179_10211040860649754_8240070047876251648_n

นายอนุสรณ์  สัญญา
พนักงานขับรถยนต์

34448702_10211040826328896_1459051564986531840_n

นายเกษมศักดิ์  ยาสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

34386263_10211040826168892_3645732420264656896_n

นายอนุสรณ์ สุภากูล
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

34482976_10211040826208893_2646767720644739072_n

นายธนิน  สุวรรณศร
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

73475301_556315451793561_7461642594531934208_nนายฉัตรชัย สายคำฟู
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

74285023_930012944042853_6159435426944778240_n

นายศุภฤกษ์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

งานทั่วไป %e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2

นางชญาภา  หม้อคำมูล
คนตกแต่งสวน

75322632_973764852960058_3069278329455509504_n

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง
คนงานทั่วไป

งานทั่วไป