กองคลัง

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม

1-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8

นางเพลินพิศ  สองแคว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี(ว่าง) งานการเงินและบัญชี 14608088_10207387431833177_846921416_n

นางวันดี  ลือคำ
จพง. การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 
4-%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3

นางวลัยพร  ฉิมพุก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 7%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c

นางธิติมาพรรณ  อุตราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3-%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5นางกุลนที  เครือสุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 งานพัสดุ 14610586_10207387423872978_1219660960_nนางสาววีราภรณ์ ชัยลังกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
แบ่งปัน