75010615_559884388082663_3535593717740077056_nจ่าสิบเอกแดนชัย  สันยาว
ปลัดเทศบาล
3-%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c     นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ         หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.     หัวหน้าสำนักปลัด 1-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a8นางเพลินพิศ  สองแคว
ผู้อำนวยการกองคลัง
20632405_10209722056157326_1139392973_nนายทวิช  จำปาวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง