เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการงานต่าง ๆ เช่น
1.  กองคลัง
–  ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
–  ขั้นตอนและระยะเวลาของการขอค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ
2.  กองช่าง
–  ขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้าง / รับรองสิ่งปลูกสร้าง
–  ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมค่าไฟฟ้า
3.  สำนักปลัด
–  ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อสอบถามและยื่นคำร้องทั่วไป
–  ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์