เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่เลขที่ 440 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทรศัพท์ 0-5433-8297 โทรสาร 0-5433-8297 ต่อ 11
สำนักปลัด , FAX ต่อ   11
ห้องนายกฯ        ต่อ   12
ห้องปลัดฯ         ต่อ   14
กองช่าง           ต่อ   15
สำนักปลัด (ธุรการ, ป้องกัน, ศึกษา, นิติกร)     ต่อ   16
งานวิเคราะห์ฯ     ต่อ   18
งานบุคลากร       ต่อ   19
ห้องรองนายกฯ    ต่อ   20
งานพัฒนาชุมชน   ต่อ   22
กองคลัง           ต่อ   24
กู้ภัย               ต่อ   25

แบ่งปัน