เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งอยู่เลขที่ 440 ม.3 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

โทรศัพท์ 0-5433-8297  โทรสาร 0-5426-9401 /                                                              E-mail : hangchat_maetan@hotmail.com / เวปไซต์หน่วยงาน www.maetan.go.th / facebook: https://www.facebook.com/ThesbalTablHangchatrMaeTal/เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ส่วนกลาง          ต่อ   101
ห้องนายกฯ        ต่อ   216
ห้องปลัดฯ         ต่อ   214
กองช่าง           ต่อ   221
งานธุรการ, ป้องกัน, งานบริหารทั่วไป  ต่อ 101,  212
งานวิเคราะห์ฯ     ต่อ   223                                                                                                    งานบุคลากร /งานนิติการ   ต่อ   219
ห้องรองนายกฯ   ต่อ   220
งานพัฒนาชุมชน / งานสาธารณสุขฯ   ต่อ   222
กองคลัง           ต่อ   224
กู้ภัยห้างฉัตรแม่ตาล    ต่อ   225                                                                                              ห้องหัวหน้าสำนักปลัด  ต่อ 218                                                                                              งานการศึกษา    ต่อ   213

แบ่งปัน