เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยจัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1404467120 1404467137 1404467146 1404467161

แบ่งปัน