ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ แบบพิมพ์ ภ.ป.1 ขอรับได้ที่กองคลัง ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล

แบ่งปัน