ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไปรับแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

แบ่งปัน