เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดประชุมชี้แจงและจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า

1404467049 1404467064

แบ่งปัน