ส่วนที่-1-บทนำ-แผนการดำเนินงาน-60-1-2ส่วนที่-2-แผนการดำเนินงาน-60