ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน-1-27
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (28-94)
ส่วนที่-3-ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล95-148
ส่วนที่-3.3-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์-149-152
ส่วนที่-3.5-รายละเอียดยุทธศาสตร์153-157
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ(158-357)
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล(358-372)
แบ่งปัน