artit
นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
somyodนายสมยศ ไชยนันตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
artitนายอาทิตย์ แสงบุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
parinya

นายปริญญา สุวรรณศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

supapornนางสุภาภรณ์ นันทพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
penwipa

นางสาวเพ็ญวิภา ปงกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

sakdaนายศักดิ์ดา อุปคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
sawat

นายสวัสดิ์ สอนปิงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

somporn

นางสมพร สีเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

supan

นายสุพรรณ ทรายหล้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

naresนายนเรศน์ ถาวร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
somyod

นายสมยศ ไชยนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

chanaiนายไฉน ชัชวาลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
suchat

นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2