อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 โดยสรุป มีดังนี้

  • เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง มีมติเลือกเลขานุการสภาเทศบาล
  • เลือกสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และเลือกตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล
  • รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี
  • เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล
  • ให้ความเห็นชอบการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อบังคับในท้องถิ่นและให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ,ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  • ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี , เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ
  • ในกรณีกิจการอื่นใด อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาล หรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อให้มีการออกเสียงประชามติได้ และประกาศให้ประชาชนทราบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกสภาเทศบาล หรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น
  • หน้าที่อื่นๆ เช่น ร่วมเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการที่หน่วยงานของเทศบาลนครลำปางและส่วนราชการอื่นๆ ขอความร่วมมือ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนทำหน้าที่ศึกษา ตรวจสอบประสาน และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการบริหารกิจการสภาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสภาและประชาชนในท้องถิ่น
แบ่งปัน