ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน อันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง   ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ ที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561CCF13112560_0003

แบ่งปัน