ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ แบบพิมพ์ ภ.ป.1 ขอรับได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลCCF13112560_0002