งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” เพื่อหมักเป็นปุ๋ยภายในบ้านและนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งทางเทศบาลฯ เห็นว่าแนวทางดังกล่าว เป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ จึงได้ขอความร่วมมือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ช่วยจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตนด้วย

คู่มือประชาชน-เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน

34394529_1879786242044719_3289805950709399552_n

34533766_1879786225378054_8203590309355978752_n

34482516_1879786215378055_784923960746704896_n

34386240_1879786258711384_2133948655567110144_n

แบ่งปัน