เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562