ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดย…เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป** **สามารถลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ในวันและเวลาราชการ **หากมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล 054-338297 ต่อ222เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 62

 

แบ่งปัน