เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการนี้ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลจะได้ดำเนินการตามโครงการต่อไปการประชุมสมัครสมาชิก อพ.สธ. 26662_๑๙๐๖๒๗_0010

การประชุมสมัครสมาชิก อพ.สธ. 26662_๑๙๐๖๒๗_0016

การประชุมสมัครสมาชิก อพ.สธ. 26662_๑๙๐๖๒๗_0013

การประชุมสมัครสมาชิก อพ.สธ. 26662_๑๙๐๖๒๗_0019

การประชุมสมัครสมาชิก อพ.สธ. 26662_๑๙๐๖๒๗_0022

แบ่งปัน