กีฬาสีผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2562  ณ ศูนย์ กศน. ตำบลห้างฉัตร

S__70443010 S__70443031 S__70451207 S__70451208 S__70451210 S__70451211 S__70451213 S__70451215 S__70451217 S__70451225 S__70451226 S__70451228 S__70451230 S__70451231 S__70451232 S__70451233 S__70451235 S__70451236 S__70451239 S__70451242 S__70451247 S__70451248 S__70451251 S__70451254 S__70451255 S__70451256 S__70451275 S__70451282 S__70451284 S__70451286 S__70451287

แบ่งปัน