เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน / กอง / ส่วนงาน  โดยประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์เทศบาล www.maetan.go.th , และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละกอง เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ

แผนผังของหน่วยงาน

118181

สำนักปลัดเทศบาล

118182

กองช่าง

118179

พนักงานจ้างเหมาบริการ

118184

แผนผังขั้นตอนต่าง ๆ

118183

118178

118180