กฎหมายที่เกี่ยงข้อง (link) กฎหมายที่เกี่ยงข้อง (link)

ที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618130&ext=pdf
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=523968&ext=pdf
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=300880&ext=pdf
4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=558814&ext=pdf
5 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=758698&ext=pdf
6 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=303849&ext=pdf
7 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=829030&ext=pdf
8 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302320&ext=pdf
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=564433&ext=pdf
10 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=395084&ext=pdf
11 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=769946&ext=pdf
12 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=621417&ext=pdf
13 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=562237&ext=pdf
  – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=793421&ext=pdf
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=770079&ext=pdf
  – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=784009&ext=pdf
16 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=751774&ext=pdf
17 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2549  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=720250&ext=pdf
18 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=721232&ext=pdf
19 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302723&ext=pdf
20 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302231&ext=pdf
21 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=456314&ext=pdf

 

22 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=308875&ext=pdf
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/113/1.PDF
23 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=394497&ext=pdf
24 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.PDF
25 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2528 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=306706&ext=pdf
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 15 พ.ศ. 2560 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=703689&ext=pdf
26 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=834514&ext=pdf
27 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=508018&ext=pdf
28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ ๒๕๖๐ https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=774606&ext=pdf
ระเบียบ
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561545&ext=pdf
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=560814&ext=pdf
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=848800&ext=pdf
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=764897&ext=pdf
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=760078&ext=pdf
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=766279&ext=pdf
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=809135&ext=pdf
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=308885&ext=pdf
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/287/T_0002.PDF
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=754032&ext=pdf
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=787899&ext=pdf
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=687992&ext=pdf
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/060/T_0001.PDF
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=716500&ext=pdf
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=728579&ext=pdf
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=728765&ext=pdf
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561541&ext=pdf
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=837255&ext=pdf
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=733332&ext=pdf
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=583372&ext=pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/075/T_0001.PDF
21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=809133&ext=pdf
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=463592&ext=pdf
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00170548.PDF
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00151183.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/027/1.PDF
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00173498.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/218/3.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/246/T_0001.PDF
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=413399&ext=pdf
27 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2560 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=527691&ext=pdf
28 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/018/28.PDF
29 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/037/1.PDF
ที่มา : เว็บไซต์
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา https://www.krisdika.go.th/th/web/guest/home
  ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php