ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการคัดกรอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสำนักงานเทศบาล โดย15336 15337 15339 15334ณ ประตูทางเข้าสำนักงาน ฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีการระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และวัดไข้ ผู้เข้ามาในสำนักงานเทศบาลทุกราย

แบ่งปัน