• พื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal)แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค    ดังนี้คือ

        1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด

        2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ

3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6.ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่่างๆเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล