ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
สำหรับจังหวัดลำปาง ตำบลห้างฉัตร สมัครได้ดังนี้
1. ประชาชน จำนวน 5 อัตรา/ตำบล ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
2. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 10 อัตรา/ตำบล ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2564
รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2563 ตามลิงค์ที่ปรากฎ หากประชาชนท่านใด ไม่สามารถสมัครได้ นำเอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดต่อได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
** ในวัน และเวลาราชการ

ลิงค์รับสมัคร ออนไลน์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou/from.php

1 ตำบล