ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผนงานรักษาความสงบภายใน)  จำนวน  15  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง