ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กล้าไม้พร้อมดินปลูก)  จำนวน  20  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง