จ้างเหมาซ่อมแซม (ครุภัณฑ์สำนักงาน) เครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR2520 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0004  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง