ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานคลัง)  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง