ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)