ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามแดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้างฉัตร  กว้าง 4.00  เมตร ยาว 588 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,556 ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)