จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9  ตำบลห้างฉัตร  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง