แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป