จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) รถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-2425 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001  จำนวน  8  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง