วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มอบหมายให้ นายจิรัฏฐ์ ยารังษี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งเทศบาลฯ ออกตรวจการจัดเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งฯ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ (กปน.) ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดการเลือ กตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน