จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน บบ 3561 ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง