ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานรักษาความสงบภายใน) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังน้ำหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง