ซื้อบัตรเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง