จ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมเครื่องเสียงกลางแจ้ง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง