ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน)  จำนวน  9  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง