ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสาธารณสุข)  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง