ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ (แผนงานเคหะและชุมชน)  จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง