สำนักปลัดเทศบาล

0

ภารกิจ เป็นหน่วยงานกลางของเทศบาล ที่รับผิดชอบการดูแลอาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคลและบริการประชาชนทั้งทางด้วนทะเบียนราษฎร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท้องถิ่น

นายจิรัฎฐ์   ยารังษี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการ

(งานบริหารทั่วไป)

 

นางวชิราภรณ์   ตาคำมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

14628121_10207387441313414_759373138_n นายสันทนา  ปันตอง
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ
 งานนโยบายและแผน

14508575_10207387423912979_1434205274_n

นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

14627764_10207386782856953_1535291379_n

นางนงนุช  รู้แผน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานนิติการ

 

นายเกริกฤทธ์  วงศ์พงษ์คำ
นิติกรปฏิบัติการ

4-%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8cนางศุภกาญจน์  กาญจนพัชรกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม

 

นางรักชนก  ปีบ้านใหม่
ผช.นักวิชาการศึกษา

img106

นางอรพิน  ทรายสมุทร
ครู คศ. 1

 

 

นางนฤมล  ทิพย์มณี
ครู คศ.1

%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7นางขันแก้ว  นามะคำ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศรีวรรณา  คำทิพย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางศรันยา  ยะหัวฝาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 งานพัฒนาชุมชน 14658390_10207393825313010_773084628_n

นางสาวศิริพรรณ์  สีเขียว
ผช. นักพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

นางสาวณัฐธิณี  แสงศรีจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
 

 

(-ว่าง-)

 

 

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายอดิศร  สุวรรณศร
พนักงานประจำรถขยะ
34400261_10211040826248894_4635990435196567552_n

 

นายปริญญา แลวะฤทธิ์
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

34429354_10211040826128891_7674275447420485632_n

นายสงกรานต์  โกษาวัง
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

 %e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%99นายไพลัน  วงศ์แก้ว
พนักงานประจำรถขยะ

 

%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c

นายปิยะพงษ์ ตองใจ
พนักงานประจำรถขยะ

%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a

นายพงษ์เดช ทองสุก
พนักงานประจำรถขยะ

 

34509847_10211040826288895_3029817445545148416_n นายทศพร สุวรรณศร
พนักงานประจำรถขยะ
14610735_10207387462713949_1890417670_n

นางพิชชาภา  วงค์คำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 งานธุรการ 14625284_10207387424632997_570304004_n

นายพิษณุ  สุขคำเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7-%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0นายวีระ  ธิรินทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14627822_10207387423672973_236514422_n

นายสมเจตน์ แสงบุญเรือง
พนักงานดับเพลิง

34457179_10211040860649754_8240070047876251648_n

นายอนุสรณ์  สัญญา
พนักงานขับรถยนต์

34448702_10211040826328896_1459051564986531840_n

นายเกษมศักดิ์  ยาสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

34386263_10211040826168892_3645732420264656896_n

นายอนุสรณ์ สุภากูล
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

34482976_10211040826208893_2646767720644739072_n

นายธนิน  สุวรรณศร
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

 

73475301_556315451793561_7461642594531934208_nนายฉัตรชัย สายคำฟู
พนักงานดับเพลิง / ช่วยชีวิตคน

 

74285023_930012944042853_6159435426944778240_n

นายศุภฤกษ์ นันทพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

งานทั่วไป %e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2

นางชญาภา  หม้อคำมูล
คนตกแต่งสวน

 

75322632_973764852960058_3069278329455509504_n

นางสาวไพลิน  แสงบุญเรือง
คนงาน

งานทั่วไป  

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่